Ochrana osobních údajů v rozběhni-web.cz

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o ochraně osobních údajů“).

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Komu udělujete souhlas

FO podnikatel Ing. Lukáš Richtár, IČO 00714208, se sídlem Svobodova 142, 743 01 Bílovec, který provozuje aplikaci rozběhni-web a zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Tel: +420 774 851 865
Email: lukas.richtar@rozbehni-web.cz
Adresa: Svobodova 142, 743 01 Bílovec

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje poskytnuté uživatelem aplikace rozběhni-web při uzavření smlouvy. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, příjmení, email, telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ,). Tyto údaje jsou nezbytné pro účely poskytování objednaných služeb, fakturaci a vedení Daňové evidence. Veškeré evidované osobní údaje tedy evidujeme výhradně za účelem naplnění smlouvy. 

Uvedené osobní údaje uživatelů zpracováváme jako Správci po dobu trvání smlouvy o poskytování služby rozbehni-web.cz a údaje související se zákonnou povinností archivovat účetní doklady pak také deset let ode dne jejího skončení.

Emailové adresy uživatelů také využíváme za účelem zasílání informačních emailů a newsletterů bezprostředně souvisejících s poskytováním služby pouze stávajícím zákazníkům s platnou smlouvou o poskytování služby rozběhni-web.cz k naplnění smlouvy. U těchto emailových zpráv umožňujeme v rámci legislativy možnost odhlášení odběru těchto informací.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

Jako správce osobních údajů Ing. Lukáš Richtár respektuje práva subjektů údajů. Objednatel tedy zákazník služby rozběhni-web.cz má právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme či jejich kompletní výmaz. Toto právo nesmí být v konfliktu s legislativními nároky na archivaci účetních dokladů apod. Stejně tak nemohou být smazány údaje nutné k naplnění smluvní povinnosti.

Stejně tak v případě v pochybností o nakládání s osobními údaji může zákazník služby rozběhni-web či jiný subjekt údajů zažádat o informace, jaká data o něm evidujeme a za jakým účelem.

Tyto požadavky a jejich vypořádání jsou pak evidovány v dokumentu „Evidence žádostí o sdělení informací o osobních údajích, jejich změn či požadavků na výmaz“ Náklady související s vypořádáním takového požadavku nese žadatel.

Dovolujeme si informovat

Ing. Lukáš Richtár v rámci poskytování služby rozběhni-web.cz nevystupuje jako Zpracovatel osobních údajů svých klientů. Služba rozběhni-web.cz není určen k evidenci osobních údajů zákazníkem služby rozběhni-web.cz. Není zde účelově určené místo pro evidenci jednotlivých osobních údajů. Tyto je možné vložit pouze v rámci obsahu webových stránek. Za tento obsah však plně zodpovídá objednatel služby rozběhni-web.cz. Tedy za osobní údaje uvedené v rámci obsahu webového řešení plně zodpovídá objednatel služby.

V rámci služby rozběhni-web.cz může být v rámci obsahu také implementována služba třetí strany, která sbírá osobní údaje či s nimi jinak nakládá. Příkladem takovéto služby může být externí rezervační systém. Tato služba třetí strany je vždy samostatnou a ochranu osobních údajů evidovaných či zpracovávaných touto službou je třeba ošetřit přímo s jejím dodavatelem. Ing. Lukáš Richtár nenese žádnou odpovědnost za osobní údaje vložené to systému těchto třetích stran byť vložených do webu provozovaného službou rozběhni-web a rovněž prohlašuje, že k nim nemá žádný přístup. Tato data se řídí ochranou osobních údajů a obchodními podmínkami těchto jednotlivých aplikací či služeb a jejich poskytovatelů.

Celá platforma rozběhni-web.cz ve všech jejich verzích je provozována na serverech a serverových technologiích pronajatých poskytovatelem u třetí strany THINline s.r.o. se sídlem Nádražní 42/82 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 26747359. Samotné ukládání dat na serverové technologie a služba poskytování webhostingu uživatelům služby rozběhni-web.cz se proto řídí přímo obchodními podmínkami tohoto subdodavatele. Stejně tak i nakládání s osobními daty a údaji v rámci jejich ukládání na serverové technologie, archivaci atd. se řídí a podléhá obchodním podmínkám společnosti THINline s.r.o.. Odkaz na obchodní podmínky naleznete zde.

Prohlašuji, že chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů

Ochranu osobních údajů bereme vážně

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce mohu zpřístupňovat výhradně mým spolupracovníkům, kteří zajišťují administrativní a technickou podporu při provozu aplikace rozběhni-web, případně jiným subjektům pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Případní zaměstnanci, spolupracovníci či subdodavatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez souhlasu subjektu údajů nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. 

Prohlašujeme že

  • zpracováváme osobní údaje svých odběratelů pouze na základě zákonného právního titulu (odběratel vyjádřil svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů a uživatel je schopen tento souhlas doložit, nebo je zpracování osobních údajů odběratele nezbytné pro splnění smlouvy, nebo je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností uživatele, případně z jiných důvodů podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů),
  • Neevidujeme a nedisponujeme jako správci citlivými osobními údaji našich odběratelů, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,
  • splňujeme informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • umožňuje svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,
    a zavazujeme se při poskytování služby rozběhni-web.cz zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 24 hodin od přijetí informace o změně.

V případě, že jako uživatel služby a aplikace rozběhni-web.cz porušíte své povinnosti správce či zpracovatele osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a v přímé souvislosti s tímto porušením nám vznikne jakákoliv újma, jste povinen nám takovou škodu v plném rozsahu nahradit.