Všeobecné obchodní podmínky používání služby rozběhni-web.cz a platformy rw ve všech jejich verzích

Služba rozbehni-web.cz stejně jako celá platforma rw ve všech jejich verzích slouží jako nástroj pro přípravu a provoz a webových stránek.

1. Provozovatel

Provozovatelem služby je Ing. Lukáš Richtár IČ: 00714208, se sídlem Svobodova 142, 743 01 Bílovec (dále jen "Provozovatel").

Provozovatel provozuje všechny služby rozbehni-web.cz samostatně a nespolupracuje s jinými společnostmi, které by jménem Provozovatele vykonávaly služby např. registrace do internetových katalogů, zvyšování návštěvnosti webů a SEO služby. Jakákoli podobná nabídka od konkurenční firmy je považována za podvodné jednání a zneužití dobrého jména Provozovatele.

2. Další ujednání

 • Provozovatel se zavazuje, že neposkytne osobní údaje žádného z uživatelů jím poskytované služby (dále jen "Uživatel") třetí straně krom pracovníků či subdodavatelů Provozovatele, kteří se podílejí na zajištění chodu služby či podpoře koncových zákazníků. Získaná osobní data budou použita jen při vzájemné komunikaci nebo za účelem realizace objednaných služeb. Více informací o ochraně osobních údajů a nařízení evropské unie GDPR naleznete zde.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky.
 • Uživatel používáním služby rozbehni-web.cz dává souhlas k zasílání elektronických faktur. Uživatel je povinen neprodleně informovat Provozovatele o změnách, které by mohly mít vliv na doručování elektronických faktur, zejména o změně emailové adresy a fakturačních údajů.
 • Provozovatel není v žádném případě zodpovědný za obsah webových stránek. Za obsahovou část zodpovídá Uživatel.
 • Poskytování služeb a jejich rozsah se řídí aktuálně platným ceníkem. Poskytovatel si vyhrazuje právo ceny v průběhu poskytování služby upravovat. Pouze však pro předplatné následujícího doposud neuhrazeného období. Případná změna ceny se tedy nikdy nepromítne doplatkem k minulému či již předplacenému období.
 • Provozovatel není plátcem DPH. V případě, kdy se zhotovitel stane plátcem DPH, k cenám se připočte DPH dle platné sazby.
 • Provozovatel usiluje o maximální funkčnost a dostupnost poskytované služby.
 • Provozovatel negarantuje, že služba rozbehni-web.cz splní specifické požadavky Uživatele. Služba rozběhni-web.cz je předpřipravená platforma s danou funkcionalitou, kterou Uživatelům nabízí. V případě zájmu o individuální programátorské úpravy funkcí bude objednávka řešena individuálně jako programová úprava na míru. V případě možnosti programovou úpravu provést bude mít sjednánu časovou a finanční náročnost a bude definován termín jejího zapracování. Vše jako samostatná objednávka provedená písemně vč. Elektronické komunikace.
 • Provozovatel nezodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat ani za dočasné přerušení služby. Toto je připraven kompenzovat prodloužení předplaceného období o případnou dobu výpadku služby.
 • Provozovatel nevstupuje do případného sporu mezi Uživatelem a jeho předcházejícím poskytovatelem hostingu, resp. registrátorem domény ani do dalších sporů uživatele (např. kvůli nelegálnímu kopírování obsahu).
 • Za vlastníka obsahu a struktury webové prezentace považuje Provozovatel fyzickou nebo právnickou osobu figurujíci na fakturách za služby rozbehni-web.cz.
 • Uživatel se zavazuje, že nebude úmyslně zneužívat systém nebo jinak přetěžovat server. 
 • Obsah stránek nevhodný pro osoby mladší 18 let (erotický obsah stránek apod.) není u služby rozběhni-web.cz akceptován.
 • Provozovatel služeb může nabídnout nižší cenu pro webové stránky určené pro nekomerční účely a uživatelům, jež jsou neziskovými organizacemi. Pokud se Uživatel rozhodne změnit charakter webové stránky na komerční, je povinen o této skutečnosti ihned informovat Provozovatele. Uživateli bude dofakturována poměrná suma předplatného za užívání webové stránky pro komerční účely.
 • Provozovatel informuje Uživatele prostřednictvím emailu o výzvách k úhradě pro následující období, ukončení poskytování služby z důvodu neuhrazení následného předplatného či o novinkách emailem nebo telefonicky.
 • Uživatel je povinen ve smyslu platných zákonů ČR na webové stránce (např. v sekci Obchodní podmínky) zveřejnit: svou identitu, obchodní jméno, adresu, IČ, ceny zboží a služeb včetně DPH (pokud existují) dodací náklady, pokud existují, dále údaje o platbě, dodávce, existenci práva a podmínky, za kterých je možné odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, časové období nabízené ceny.
 • Na každé webové stránce provozované službou rozbehni-web jsou krátké textové odkazy na službu rozběhni-web a autora služby, na autora vzhledu webu a na tři link partnery. Tyto odkazy je možné odstranit zakoupením služby „Odstranění odkazů ze stránky“. U sponzorovaných vzhledových šablon webů však tento odkaz zůstane vždy a to ze zákona.
 • Uživatel služby rozbehni-web.cz si na zvolený časový interval pronajímá platformu rw v některé z jejich verzí společně s prostorem na serveru a dalšími službami a není vlastníkem platformy ani webu prostřednictvím platformy vytvořeného. V případě zájmu může Uživatel za jednorázový poplatek zakoupit licenci platformy rw v požadované verzi. Tímto však přichází o základní i rozšířenou technickou podporu a provozovatel není schopen garantovat udržování a rozvoj Uživatelova webu.
 • Právnická a fyzická osoba se sídlem / bydlištěm mimo území členských států EU je povinna doložit potvrzení o pobytu v daném státě, resp. naskenované potvrzení o podnikání v daném státě v případě právnické osoby.
 • Prodej služby rozbehni-web.cz třetím osobám je výslovně zakázán. Uživatel souhlasí, že nebude službu rozbehni-web.cz nabízet třetím osobám. Pro služby rozbehni-web.cz platí ujednaný ceník s Uživatelem. Právo poskytování služby třetím osobám mají pouze partneři Provozovatele služby, rovněž v tomto případě platí ujednaný ceník s daným partnerem.

3. Reference na Vaši webovou stránku

Provozovatel služby rozbehni-web.cz může uvést hyperlink a ukázky webových stránek Uživatele pro svou propagaci, například na webových stránkách Provozovatele, v tiskových informacích či jiné reklamní komunikaci.

Pokud Uživatel nechce mít na své webové stránce odkaz na službu rozbehni-web.cz, může si objednat doplňkovou službu - odstranění odkazu z webových stránek provozovaných prostřednictvím služby rozbehni-web.cz

4. Testovací období

Uživatel má k dispozici časové období ujednané v harmonogramu cenové nabídky pro přípravu a testování služby bezplatně. Ihned po skončení tohoto období definovaného v harmonogramu či dřívější přechod do ostrého provozu přechází stav služby do placeného režimu a Provozovatel zašle Uživateli zálohovou fakturu (Výzvu k úhradě). Pro další možnost využívání služby rozběhni-web.cz Uživatel následující období musí předplatit na základě takto vystavené zálohové faktury (výzvy k úhradě).

5. Postihy za neuhrazení faktury

 • Po uplynutí data splatnosti uvedeném na výzvě k úhradě, dojde k deaktivaci stránky a zablokování přístupu do systému.
 • 14 dní po datu splatnosti faktury dojde vymazání databáze internetové stránky a dat ze serveru.
 • V případě neuhrazení zálohové faktury (výzvy k úhradě) za doménové jméno nebude již doménové jméno pro další období rezervováno a předplaceno a bude tedy umožněno třetím osobám tuto doménu rezervovat pro vlastní použití.
 • Při prodloužení předplatného služby rozběhni-web.cz přijde výzva k úhradě měsíc před expirací služby. Uživatel je během tohoto období informován o stavu uhrazení. Splatnost faktury je při prodloužení 14 dní.
 • U prodloužení předplatného doménového jména přijde výzva k úhradě dva měsíce před expirací. Uživatel je během tohoto období informován o stavu uhrazení. Splatnost faktury je při prodloužení 14 dní.

6. Ukončení služby

Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu ukončit poskytování služby za těchto podmínek:

 • Webové stránky porušují zákony státu, ve kterém je služba provozována, nebo jsou v rozporu s dobrými mravy
 • Na stránkách je nabízen nelegálně získaný software nebo podobné produkty za účelem prodeje nebo poskytování třetím osobám
 • Obsah stránek poškozuje dobré jméno provozovatele
 • Stránky jsou zaměřené na rozšiřování nevyžádaných e-mailů (spam)
 • Stránky extrémně přetěžují databázové systémy
 • Stránky obsahují nadměrné množství filmových a hudebních souborů (mp3, mpeg, avi atd.)
 • Uživatel porušuje všeobecné podmínky
 • Pokud uživatel porušuje podmínky společnosti Google pro inzerci v reklamním systému Google AdWords nebo v Google AdSense.

Ve všech výše uvedených případech není Provozovatel služby povinen vrátit částku za předplacené služby rozbehni-web.cz.

V případě ukončení služby před uplynutím předplaceného období na základě žádosti Uživatele není Provozovatel povinen vrátit předplatné služby rozbehni-web.cz.

V případě ukončení služby ze strany Poskytovatele je poskytovatel Povinen zajistit provoz webových stránek po dobu předplaceného období Uživatelem. Po uplynutí předplaceného období je Poskytovatel povinen Uživateli umožnit přesun webových stránek k jinému poskytovateli.

7. Autor služby a redakčního systému

Autorem a hlavním vývojářem platformy rozběhni-web.cz je FO podnikatel Michal Seidler IČ 76581012. Michal Seidler zároveň vlastní společně s Poskytovatelem všechna práva duševního vlastnictví, zdrojové kódy včetně dobré pověsti platformy rozběhni-web.cz a její úpravy nebo změny. Vztah poskytovatele a FO Michal Seidler je ošetřen smluvně včetně dodatku o utajení informací a ochraně osobních údajů.

Uživatel služby rozbehni-web.cz a třetí strany se zavazují v případě jakéhokoli porušení závazků a neoprávněného zásahu do autorského práva (zkopírování stránky, zneužití zdrojových kódů ap.) poskytnout autorovi náhradu za nemajetkovou újmu v penězích, právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení zůstávají nedotčena.

8. Webhosting

Celá platforma rozběhni-web.cz ve všech jejich verzích je provozována na serverech pronajatých u třetí strany THINline s.r.o. se sídlem Nádražní 42/82 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 26747359. Samotné poskytování hostingu uživatelům služby rozběhni-web.cz se proto řídí přímo obchodními podmínkami tohoto dodavatele. Stejně tak i ochrana osobních údajů v rámci hostingu se řídí a podléhá obchodním podmínkám společnosti THINline s.r.o.. Odkaz na obchodní podmínky naleznete zde.

 

Ing. Lukáš Richtár
rozběhni-web.cz
IČ: 00714208